دبیرستان پسرانه
نظر سنجی


مهمترین عامل موفقیت دانش آموزان در اول دبیرستانمدیریت و کادر اداری

دبیران

فضای آموزشی و تربیتی

مراقبت و پیگیری خانوادهارسال شده توسط Mohseni
نظر: 217
نظرسنجی قبلی

نمونه سوال چهارم دبیرستان
Mohseni, يكشنبه 19 تير 1390 - 11:43:52


 نمونه سوالات
معارف اسلامي1 (كليه رشته ها)

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 اسفند 81 كشوري دريافت نمونه سوال
3 اسفند 84 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
معارف اسلامي 2 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 تير ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 كشوري رشته انساني نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد 87 كشوري رشته تجربي نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد 87 كشوري رشته تجربي نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد 87 كشوري رشته رياضي نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
9 خرداد 87 كشوري رشته رياضي نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
10    


 نمونه سوالات
زبان و ادبيات فارسي 1 (كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 83 شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 84 كشوري انساني دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 كشوري تجربي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 كشوري رياضي دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
     
     
 

نمونه سوالات
زبان و ادبيات فارسي 2 ( كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 83 كشوري انساني دريافت نمونه سوال
2 خرداد 83 كشوري تجربي دريافت نمونه سوال
3  خرداد 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4 خرداد 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
زبان انگليسي 1 ( كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 نمونه سوال زبان 1 پيش دريافت نمونه سوال
2 نمونه سوال زبان 1 و2 پيش دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته انساني دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته رياضي دريافت نمونه سوال
9  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران رشته تجربي دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
زبان انگليسي 2 ( كليه رشته ها)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 85 كشوري گروه 1 با جواب دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 85 كشوري گروه 2 با جواب دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 85 كشوري گروه 3 با جواب دريافت نمونه سوال
6 ارديبهشت 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
10  خرداد ماه 87 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
شيمي 1 (رياضي و تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 83 شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 84 كشوري گروه 1 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان آبسال تهران دريافت نمونه سوال
6 نمونه سوال شيمي1استان اصفهان دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 86 شهرستان آمل دريافت نمونه سوال
8 اسفند ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
9  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
10 سوالات شيمي 1 و 2  پيش دانشگاهي با فرمت ورد دريافت نمونه سوال
11 سوالات شيمي پيش فصل 1 و 2 دريافت نمونه سوال
12  سوالات كنكور 85 تا 87 شيمي پيش دانشگاهي دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
شيمي 2 (رياضي و تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 82 دبيرستان شهيد بهشتي تهران دريافت نمونه سوال
2 خرداد 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
3 خرداد 85 كشوري تجربي گروه 1 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 85 كشوري تجربي گروه 2 دريافت نمونه سوال
5 خرداد 85 كشوري رياضي گروه 1 دريافت نمونه سوال
6 خرداد 85 كشوري رياضي گروه 2 دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 شهرستان آمل دريافت نمونه سوال
8  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبيرستان نمونه حاج كاظمي دريافت نمونه سوال
11 سوالات شيمي 1 و 2  پيش دانشگاهي با فرمت ورد دريافت نمونه سوال
12 سوالات كنكور 85 تا 87 شيمي پيش دانشگاهي دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
فيزيك 1 ( پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 83 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 كشوري گروه1 دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
فيزيك 2 ( پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 شهريور ماه 85 ناحيه يك اراك دريافت نمونه سوال
2  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
3    
4    
5    


 نمونه سوالات
هندسه تحليلي ( پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 تير 81 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد 82 كشوري گروه1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 82 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي  دريافت نمونه سوال
7 تيرماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
9 تيرماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
رياضيات گسسته  (پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 82 كشوري گروه1 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 82 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
حساب و ديفرانسيل 1 ( پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 79 نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 82 كشوري گروه 1 دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 82 كشوري گروه 1 دريافت نمونه سوال
6 اسفند ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 83 نحيه 2 اراك دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 84 ناحيه 1 اراك دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 86 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
حساب و ديفرانسيل 2 ( پيش رياضي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
2 تير ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
3 تير ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 كشوري نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 كشوري نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
8 تيرماه 87 كشوري جبراني با جواب دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
فيزيك 1 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 85 دريافت نمونه سوال
3  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
4  اسفند ماه 83 كشوري دريافت نمونه سوال
5    


 نمونه سوالات
فيزيك 2 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد 84 كشوري دريافت نمونه سوال
3 تير 84 كشوري دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 86 كشوري دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
رياضي عمومي 1 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
رياضي عمومي 2 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 75 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد 80 دبيرستان شهيد بهشتي تهران دريافت نمونه سوال
3 خرداد 82 كشوري گروه 1 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 82 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
7    
8    
 

نمونه سوالات
زمين شناسي 1 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 81 كشوري گروه1 دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 81 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 اسفند 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
زمين شناسي 2 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد 82 دبيرستان شهيد بهشتي تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 82 دبيرستان شهيد بهشتي تهران نمونه 2 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 84 كشوري دريافت نمونه سوال
5 تير 84 كشوري دريافت نمونه سوال
6 خرداد 86 دبيرستان شاهد دريافت نمونه سوال
7 خرداد 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
9  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبيرستان شاهد امام خميني دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
زيست شناسي 1 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 83 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
3  زيست 1 (20 نمره اي) نمونه يك دريافت نمونه سوال
4 زيست 1 (20 نمره اي ) نمونه دو دريافت نمونه سوال
5    
 

نمونه سوالات
زيست شناسي 2 ( پيش تجربي)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 نمونه سوالات فصل 6 دريافت نمونه سوال
2 نمونه سوالات فصل 7 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 دريافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
6 تير 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
7 خرداد 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
8 تير 86 دبيرستان علامه دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 83 كشوري نوبت صبح دريافت نمونه سوال
10  خرداد ماه 83 كشوري نوبت بعد از ظهر دريافت نمونه سوال
11  تيرماه 83 كشوري جبراني دريافت نمونه سوال
12  اسفند ماه 85 كشوري دريافت نمونه سوال
13  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
14  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 كشوري نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
16  خرداد ماه 87 كشوري نوبت بعد ازظهر با جواب دريافت نمونه سوال
17  تيرماه 87 كشوري جبراني با جواب دريافت نمونه سوال
 

نمونه سوالات
ادبيات فارسي 1 ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 اسفند ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
3    
4    
5    
 

نمونه سوالات
ادبيات فارسي 2 ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 85 كشوري با جواب گروه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد 85 كشوري با جواب گروه 2 دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
عربي 1 (پيش انساني )


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 80 كشوري دريافت نمونه سوال
2 اسفند 80 كشوري دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 81 امارات دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 84 كشوري با جواب گروه 1 دريافت نمونه سوال
6 دي ماه 84 كشوري با جواب گروه 2 دريافت نمونه سوال
7  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
عربي 2 (پيش انساني )


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
2 تير ماه 82 كشوري دريافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
4    
5    
 

نمونه سوالات
علوم اجتماعي (پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
3    
4    
5    


 نمونه سوالات
فلسفه (پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور دريافت نمونه سوال
3  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
5  تير ماه 87 جبراني با جواب دريافت نمونه سوال


 نمونه سوالات
جغرافيا ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور گروه 1 دريافت نمونه سوال
3 دي ماه 86 مدارس خارج از كشور گروه 2 دريافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
5    
 

نمونه سوالات
تاريخ شناسي ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 86  كشوري گروه 1با جواب دريافت نمونه سوال
2 دي ماه 86 كشوري گروه 2 با جواب دريافت نمونه سوال
3  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
4  دي ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
5    
 

نمونه سوالات
رياضي پايه 1 ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
2 اسفند ماه 81 كشوري دريافت نمونه سوال
3  دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران دريافت نمونه سوال
4    
5    


 نمونه سوالات
رياضي پايه 2 ( پيش انساني)


رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد 82 دبيرستان شهيد بهشتي تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 خرداد 82 دبيرستان شهيد بهشتي تهران نمونه 2 دريافت نمونه سوال
3 خرداد 83 كشوري گروه 1 دريافت نمونه سوال
4 خرداد 83 كشوري گروه 2 دريافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي دريافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 كشوري نوبت صبح با جواب دريافت نمونه سوال
7  خرداد ماه 87 كشوري نوبت بعد از ظهر با جواب دريافت نمونه سوال
8 تير ماه 87 كشوري جبراني با جواب دريافت نمونه سوال

 
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:
به خاطر داشتن

[ ]